Zasílatelská smlouva Animal Transport Worldwide, Pavel Kliment DiS se sídlem Nová Ves 61, Mratín 250 63, Praha – vychod IČ: 738 01 071, jednající Pavel Kliment, jednatel (dále jen "zasílatel")

a

pan / paní …………………………………………….. (dále jen "příkazce")

společně dále také jen "smluvní strany", popř "smluvní strana"

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku podle § 601 - § 609 obchodního zákoníku

tuto smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Touto zasílatelskou smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu níže popsaného zvířete / zvířat …………..  z ……. do …………

 1. Příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli za tuto službu (přepravu …….. ) domluvenou cenu …………..

 

Výše uvedená cena zahrnuje:

            -

            -          

            -

            -

            -

            -

            -

 

Cena nezahrnuje:

 

-

-

-

-

-

            1. Trvání a ukončení smlouvy

  1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a počíná běžet okamžikem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodli, že přeprava bude realizována dne …………………

  2. Tuto smlouvu bude ukončena v okamžiku předání výše zmiňovaných zvířat příjemci a podepsáním předávacího protokolu, případně vyhotovení jiné dokumentace

III.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce se zavazuje, že zasílateli poskytne správné a přesné údaje o přepravovaných zvířatech a jejich zdravotním stavu jakož i o tom, zda je třeba zachovat zvláštní způsob zacházení s nimi, a zda požaduje speciální péči. Dále musí předat zasilateli veškerou dokumentaci tak, aby se zamezilo případným prodlevám a zpožděním.

 

 1. Příkazce se zavazuje předat zasílateli pouze takové zvířata, které jsou způsobilá přepravy. Zjistí-li se, že zvířata nejsou zdravotně schopná cestu absolvovat, příkazce není oprávněn jejich přepravu vyžadovat.

  IV.

  Práva a povinnosti zasílatele

  1. Zasílatel se zavazuje plnit pokyny příkazce a chránit jeho zájmy, které mu jsou známy. Při plnění svých závazků je povinen postupovat s vynaložením odborné péče, tak aby způsob a podmínky přepravy odpovídaly co nejlépe zájmům příkazce, v souladu s jeho pokyny. Je povinen upozornit příkazce na zjevnou nesprávnost nebo nevhodnost jeho pokynů. Neobdrží-li však zasílatel v konkrétním případě žádné pokyny příkazce, je povinen požádat o jejich doplnění. Zasílatel se zavazuje podávat příkazci zprávy o tom, kdy byla zvířata vyzvednuta, jaký je jejich stav, jak probíhá veterinární a celní řízení a kdy je možné očekávat přepravovaná zvířata v místě určení.

  2. Zasílatel odpovídá za škodu na převzatých zvířatech, která vznikla při obstarávání přepravy. Odpovědnosti se zprostí, prokáže-li, že nebylo možno odvrátit škodu ani při vynaložení odborné péče a nebo že škoda vznikla v důsledků stáří či zdravotního stavu zvířete, který nebylo možno před začátkem přepravy zjistit a nebo s jednání zvířete samotného ( pokousání, poškrábání, pokusu o útěk nebo zadušení)

  3. Zasílatel je povinen oznámit příkazci vznik škody neprodleně poté, co se o škodě sám dověděl. Nesplní-li tuto povinnost, odpovídá i za škodu, která by příkazci vznikla nesplněním této své povinnosti. Hrozí-li bezprostředně škoda nebo újma přepravovaných zvířat a není-li možno vyžádat pokyny příkazce, je zasílatel oprávněn naložit s nimi podle vlastního uvážení, při respektování zájmů příkazce.

  V.

  Úplata

  1. Zasílateli přísluší za řádné a včasné provedení služby pro příkazce sjednaná úplata podle nabídky, s nímž byl příkazce řádně seznámen.

 2. Zasílateli přísluší dále právo na náhradu nutných a užitečných nákladů, které vynaložil za účelem plnění svých závazků pro příkazce nebo v jeho zájmu.

  3. Zasílatel je oprávněn žádat složení minimálně 50% z výše zmiňované částky na účet a nebo v hotovosti před samotnou přepravou. Platba je, pokud není domluveno jinak, vyžadována před samotnou přepravou. Nesloží-li příkazce na účet a nebo nezaplatí domluvenou zálohu, má zasílatel právo obstarání či plnění služby odmítnout.

  VI.

  Závěrečná ustanovení

  1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

  2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

  3. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

  4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují smluvní strany svými podpisy.

 

V Praze
dne ……………

 

 

 

_________________________                                                 _________________________

              Zasilatel                                                                                          Příkaz